OPROEP: vervroegd instromen op de basisschool

logo 360grviewVervroegd instromen op de basisschool is iets waar je weinig over leest of hoort. Het gebeurt ook niet vaak in Nederland.

Soms heeft een kind het echter echt nodig: eerder dan met 4 jaar naar de basisschool. Je kind heeft een ontwikkelingsvoorsprong, is de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf ontgroeid en heeft behoefte aan ‘peer’contact. Naar de basisschool gaan past dan bij de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Hiermee wachten tot het kind 4 jaar geworden is leidt tot frustratie-gedrag.

Vaak draait het om een voorsprong van schoolse vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Het kind wil ermee aan de slag en op de peuterspeelzaal of de kinderopvang wordt onvoldoende op die behoefte ingespeeld.

Er zijn scholen in Nederland waar vroeger starten mogelijk is. Vaak worden er wel eisen gesteld: aan de leeftijd, weerbaarheid, zelfredzaamheid (oa zindelijk en zich zelf kunnen aan- en uitkleden) en het om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Het is belangrijk dat de instroom gebeurt aan de hand van zorgvuldige besluitvorming.

Onderbouwing voor vervroegde instroom kan komen vanuit de observatielijst van de SiDi-R en de Cito’s Taal en Rekenen voor kleuters Midden groep 1. Rapportage vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf kan ook duiden op een mogelijk belang van vervroegde instroom. Soms is het kind ook al zichtbaar omdat het hetzelfde gedrag vertoont als hoogbegaafde broers en zussen die al op school zitten. De voorsprong moet op meerdere plaatsen en langdurig zijn waargenomen. De voorsprong moet ook breed zijn.

Het kind stroomt normaal in, maar dan als 3-jarige en doorloopt het normale traject. Er moet wel meteen worden gekeken naar de behoefte aan verbreding en verdieping. Het kind moet meteen voor ‘vol’ aangezien worden, het zit niet voor spek en bonen op school. De basisschool heeft dus een inspanningsplicht ten aanzien van het kind dat vroeger instroomt. Het is niet voor alle kinderen noodzakelijk om later nog een keer te versnellen; dit kan wel een optie zijn. Belangrijkste is te kijken naar het kind en te kijken wat goed is voor het kind.

Aan de andere kant betekent vervroegde instroom ook automatisch dat je ook aandacht moet hebben voor zaken die deze kinderen nog moeten leren en hun daar – indien nodig – extra ondersteuning voor geven. Een heel simpel voorbeeld hiervan is veters strikken. Is de ook motoriek rijp genoeg of kunnen er problemen optreden bij bijvoorbeeld het buitenspelen of gym? Is dit niet het geval, dan heb je als school de plicht het kind te ondersteunen bij het leren van deze vaardigheden.

Aandachtspunt is hoe een kind met uitdaging om gaat: is het kind angstig omdat het de uitdaging niet denkt aan te kunnen? Aan de andere kant: past het zich niet aan aan het lagere niveau van enkele klasgenoten? Ook moet er ruimte zijn voor het niet altijd stil kunnen zitten en problemen met schrijven vanuit de nog jonge motoriek.

Zoek als ouder een school die hier goed mee om kan gaan. Het aantal dagdelen op school kan geleidelijk opgevoerd worden naar meerdere dagdelen per week. Bespreek uw verwachtingen en vraag ook naar de verwachtingen van de school, met betrekking tot uw kind.

Je weet natuurlijk nooit hoe de verdere ontwikkeling van het kind gaat lopen na de vervroegde instroom. Toch is het zaak dat er duidelijke afspraken op papier gezet worden: ouders en school weten dan waar ze aan toe zijn en kunnen, als dit nodig is, elkaar hier op wijzen.

Belangrijk is dat je, vooral in het eerste schooljaar regelmatig, bijvoorbeeld elke 6 weken een gesprek hebt, ook al gaat het goed. Zo blijft iedereen up to date. Dit is de enige manier waarop mogelijke problemen in een zo vroeg mogelijk stadium herkend worden. Daarnaast is het verstandig om de leerplichtambtenaar en Onderwijsinspectie te informeren over de vervroegde instroom van je kind. Mocht er dan iets mis gaan onderweg, dan weet de leerplichtambtenaar van de vroege instroom. Bovendien kan deze een oogje in het zeil houden bij de ontwikkeling van je kind.

Een ander punt van zorg: kijk of je kind wel verzekerd is op school of dat je dit vanwege de leeftijd van het kind zelf moet doen. Meestal verzekeren maatschappijen kinderen pas vanaf 4 jaar. Mogelijk kan een vervroegd kind hiervoor meeliften op een broer of zus die al op de basisschool zit.

OPROEP:
Stichting 360grView hoort graag waar en hoe vervroegde instroom mogelijk is. Hoe is de instroomprocedure ingericht? Welke eisen worden er gesteld aan jou en aan je kind? Wat kun je verwachten van de school? Hoe is het daarbij rond de verzekering geregeld met deze school. Laat graag je ervaring en eventuele aanvullingen achter via een reactie op dit bericht.

AANVULLING
5 juni 2014: Reactie Loket Onderwijsinspectie op gestelde vraag over vervroegde instroom:
De inspectie meent dat vervroegde toelating in sommige gevallen een uitkomst is voor kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong en wijst vervroegde toelating dan ook niet per definitie af. Voorop staat de vrijwillige medewerking van de school. Anders gezegd: de school moet akkoord zijn met vervroegde toelating. Is de school niet akkoord, dan is vervroegde toelating niet mogelijk. Er is dus heel nadrukkelijk geen sprake van een recht op vervroegde toelating.
De wettelijke toelatingsleeftijd voor het basisonderwijs is 4 jaar, maar het bestuur van een school heeft in uitzonderingsgevallen – zoals de hierboven vermelde grote ontwikkelingsvoorsprong – de mogelijkheid aan kinderen onder de 4 jaar toegang te verlenen. Het bestuur zou bij het inwilligen van een dergelijke wens er wel om moeten denken dat:
* de peuter niet als leerling kan worden toegelaten, cq ingeschreven;
* voor de 3 jarige geen rijksbekostiging wordt gegeven;
* ouders van tot de school toegelaten leerlingen bedenkingen kunnen hebben tegen het door de 3-jarige gebruik maken van het onderwijsaanbod, voor zover dat ten koste zou gaan van de eigenlijke leerlingen van de school;
* de bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen van de school mogelijk niet op de peuter van toepassing zijn;
* wellicht een aanvullende verzekering moet worden afgesloten die erin voorziet dat zaken geregeld zijn als de peuter iets overkomt of deze zelf iets aanricht dat schade oplevert (door de ouders af te sluiten)

 

22 thoughts on “OPROEP: vervroegd instromen op de basisschool

 1. judith

  een dikke pluim voor jou Dorien!
  In ons geval: in principe niet voor het vierde jaar naar school. Omdat we als ouders strijdbaar blijven is er wellicht een opening. Wat in elk geval nodig blijkt is bewijs, bewijs dat onze dochter idd een behoorlijke voorsprong heeft. qua verzekering niets geregeld zo ook als het om de financiering gaat. Precedentwerking is een belangrijk issue op school.
  Mijn oudste dochter is hun primeur als het gaat om hoogbegaafdheid. Onze jongste zou de eerste zijn als het gaat om vervroegd toetreden tot het primaire onderwijs. Wel is juf die hoogbegaafdheid in haar pakket nog steeds betrokken bij onze hoogbehaafde peuter. Zij is aanwezig tijdens gesprekken met peuterspeelzaal en geeft mening over observatie die daar plaats had. Het enige echte obstakel is de wet en de naleving ervan.

 2. Natasja Vugts

  Voor mijn zoon hebben we een peuterspeelzaal gezocht waar ze bereid waren wat voor hem te doen. De juffen konden aansluiten bij het HB overleg op de bijbehorende basisschool en zo mijn zoon voorzien van werkbladen en spellen op niveau. Hij mocht woorden stempelen, voorlezen en rekenen. Daarnaast was het voor hem ook heel belangrijk om te spelen en zich te leren handhaven in een groep van kinderen die jou niet altijd snappen. Het heeft hem weerbaar gemaakt en hij snapt nu dat niet alle kinderen kunnen wat hij kan. Later op de basisschool heeft hij groep 1 en 3 overgeslagen en zit nu inmiddels heel gelukkig in groep 5. Ik ben blij dat wij dit zo voor elkaar hebben gekregen. Voor het vierde jaar naar de basisschool… ze zijn dan nog heel klein en voor dit soort kinderen vaak ook erg druk. Rustig op een goede peuterspeelzaal wennen aan groepen lijkt mij dan heel goed.

  In dit geval gaat het om Peuterspeelzaal ‘Het Wimpeltje’ en de Oranje Nassau School in Culemborg

  Natasja Vugts

 3. N. Broekman

  Op de school waar mijn zoon (groep 4) sinds januari op zit, hebben wij een gesprek gehad met de leerkracht van groep 1 over de dingen waar mijn dochter (toen 3 jaar en 8 mndn) tegenaan liep op het kdv. Op grond van dat gesprek hebben we een vragenlijst ingevuld, en mocht ze 2 dagdelen per week alvast naar school. Dat gaat nu super, de school staat er ook open voor dat als het nodig is, ze nog meer dagdelen naar school gaat (op dit moment lijken die twee dagdelen, en het omgaan met de “gelijkgestemden”, voldoende). Ik kan iedereen aanraden een school te zoeken met speciale aandacht voor en vooral veel kennis van hb.

 4. Claartje van der Grinten

  Op De Vrije Ruimte, school voor democratisch onderwijs aan de Stadhouderslaan 15 in Den Haag, kunnen kinderen vanaf 3 jaar terecht voor 1 of meer dagdelen per week. In overleg met de ouders bepalen we wat voor hun kind het best werkt. Wees welkom op de open middag op woensdag 25 juni tussen 13 en 16 uur om te kijken wat er voor jouw kind mogelijk is.

 5. Geke Maes

  Op CBS de Akker in Meppel is er kwadraat junior: twee dagdelen in een speciaal groepje voor peuters van 3 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong. Vervroegde instroom in groep 1 is mogelijk, ik geloof vanaf 3 jaar en 10 maanden. Ik kan geen antwoord geven op jullie overige vragen, maar ik ga er van uit dat de school open staat voor contact hierover.

 6. Cornelia Vandeputte

  Na verhuis vanuit België naar Nijkerk is onze jongste zoon met 2 j en 10 md gestart op de peuterspeelzaal. Na enkele maanden werd van het “rustige, mooi alleen spelende” jongetje de clown met uitdagend tot agressief gedrag. Gelukkig hadden de juffen zelf ontdekt wat het probleem is ondanks weinig of geen ervaring met hoogbegaafdheid. Op de basisschool wilden ze op zich strikt aanhouden: instroom na de vakantie na de 4de verjaardag. Na gesprekken tussen peuterspeelzaal en basisschool mocht onze zoon dan toch vervroegd instromen met 3 j en 8 md, beginnend met twee dagdelen per week. Maar met de vraag om het niet aan de grote klok te hangen…

  De school had best al kennis en wat ervaring rond hoogbegaafdheid ook al vernemen we dat ze “zo’n kind nog niet eerder hebben gehad”. Gelukkig hebben we een goede verstandhouding en zoeken samen naar oplossingen (helaas steeds weer nodig) en wie weet is er ondertussen meer openheid over vervroegd instromen.

 7. Fanny Cattenstart

  Hallo Dorien,

  OBS Bijlmerhorst en OBS De Ster (beide in Amsterdam) kijken met de methode Knappe Kleuters of een kind toe is aan school en bepalen in overleg hoe de instroom zal verlopen.
  De verzekering gaat op WA van de ouders of is in elk geval de verantwoordelijkheid van de ouders.
  Meestal starten met enkele dagdelen en opbouwen naar behoefte.

  Wellicht kan de methode toegevoegd worden in de tekst hierboven.
  De scholen mogen op de lijst die jullie gaan maken.

  Groet Fanny

 8. judith

  Na een jaar van duwen en trekken, hebben we de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar aan onze zijde staan waardoor de school zich gesteund voelt en het aandurft. Onze dochter is inmiddels getest en met een totaal iq score van 145 waarbij haar ontwikkelingsvoorsprong tussen de 14 en 27 maanden ligt, is het voor 99% zeker dat ze over een half jaar (met 3,5) naar groep 1 gaat. Door haar hoge scores is er ook geen sprake meer van precedentwerking. Er zal een contract opgesteld worden waarin we qua verzekeringsaspecten een aantal dingen gaan vastleggen. tip: hoe zwaar het proces ook is, blijf er in geloven en zet door. Haal alle mogelijke bezwaren weg door zelf ‘the lead’ te houden, in gesprek te blijven en de feiten op tafel te krijgen. Dit heeft ons gered.

  http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/E-nieuws+primair+onderwijs+september+2011.html

  Neem contact op met onderwijsinspectie, verwijs naar onderstaande stuk stuk op 360view en vraag om een persoonlijke ondertekening van een contactpersoon. De ondertekening was voor ons van groot belang

  De inspectie meent dat vervroegde toelating in sommige gevallen een uitkomst is voor kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong en wijst vervroegde toelating dan ook niet per definitie af. Voorop staat de vrijwillige medewerking van de school. Anders gezegd: de school moet akkoord zijn met vervroegde toelating. Is de school niet akkoord, dan is vervroegde toelating niet mogelijk. Er is dus heel nadrukkelijk geen sprake van een recht op vervroegde toelating.
  De wettelijke toelatingsleeftijd voor het basisonderwijs is 4 jaar, maar het bestuur van een school heeft in uitzonderingsgevallen – zoals de hierboven vermelde grote ontwikkelingsvoorsprong – de mogelijkheid aan kinderen onder de 4 jaar toegang te verlenen. Het bestuur zou bij het inwilligen van een dergelijke wens er wel om moeten denken dat:
  * de peuter niet als leerling kan worden toegelaten, cq ingeschreven;
  * voor de 3 jarige geen rijksbekostiging wordt gegeven;
  * ouders van tot de school toegelaten leerlingen bedenkingen kunnen hebben tegen het door de 3-jarige gebruik maken van het onderwijsaanbod, voor zover dat ten koste zou gaan van de eigenlijke leerlingen van de school;
  * de bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen van de school mogelijk niet op de peuter van toepassing zijn;
  * wellicht een aanvullende verzekering moet worden afgesloten die erin voorziet dat zaken geregeld zijn als de peuter iets overkomt of deze zelf iets aanricht dat schade oplevert (door de ouders af te sluiten).

 9. Dre

  De klimboom in Dronten staat ervoor open mits het middels een iq-test aangetoond kan worden. Ook het Kompas in Dronten staat vervroegd instromen toe, in ons geval met 3 jaar en 9 mnd. Hier wilden ze wel graag een briefje vd huisarts dat het in het belang van het kind zou zijn, waarschijnlijk om zich in te dekken tegenover andere ouders.

 10. Anoniem

  Goede ervaring met vervroegd instromen.
  Onze dochter heeft het geluk, dat een hoogbegaafde broer haar is voorgegaan op school. Hij liep vast, en zit nu in soort Leonardoklas. Gaat een stuk beter, ookal blijft het hard zoeken en hard werken.
  Onze dochter wilden we dit besparen. Gelukkig zag de school dat ook.

  Met 3 jaar en 1 maand, mocht zij dus al starten voor drie ochtenden in reguliere groep 1/2. Langzaam, over een periode van 3 maanden, is dit uitgebouwd naar vijf dagen.
  Nu is ze 3,5 jaar een draait volledig mee in de klas. Voornamelijk met groep 2 stof.

  De beslissing om dit te doen is puur op gevoel genomen. De school kende haar als ‘zusje van’ en ik kwam met de vraag of zij oplossingen wist voor een vastlopende peuter. Aangezien die er eigenlijk niet zijn, was de reactie: laat haar maar komen. Ze wil nog, ze is er klaar voor. We gaan het gewoon doen en kijken hoe het gaat. Wel met regelmatig gesprekken.

  Het geluk is, dat onze dochter er, nog, ‘mee te koop loopt’ en dat maakt het voor de juf natuurlijk makkelijker om op haar aan te sluiten.
  Maar dit heeft er natuurlijk ook alles mee te maken, dat het voor mijn dochter nu ontwikkelingsgelijken zijn, waar ze tussen zit. Ze voelt zicht nu dus juist niet meer anders, en dat was bij de peuterspeelzaal juist het probleem.

  We hebben regelmatig voortgangsgesprekken, niet heel erg vastgelegd in een plan, maar het gebeurt wel. Ik heb het gevoel dat er naar me geluisterd wordt en dat ze zien dat deze stap voor haar de juiste is.
  Praktisch is het lastig. Ze is niet verzekerd op school en ik vraag me af wat onze verzekering zegt als er echt wat gebeurt. Maar ik heb nog geen verzekering gevonden die dit echt dekt.

  Ik zie dit ook als punt voor de politiek, dat als een school, als deskundige partij, kan inschatten dat een kind past in het onderwijssysteem, dat het dan ook verzekerbaar moet zijn voor de school.

  Wij kiezen er overigens bewust voor, om het testmoment zo lang mogelijk uit te stellen. Op jonge leeftijd is er gewoon meer kans op een VP kloof en de stichting van de school waar onze kinderen naartoe gaan vindt dat een contra-indicatie voor het HB onderwijs. Persoonlijk ben ik het daar niet mee eens, maar wacht daarom graag nog even, om haar de kans te geven nog te groeien. Gelukkig hoefden wij dus geen test te overhandigen bij toelating.

 11. N. Verder Time Out

  Complimenten voor de school, gewoon doen en proberen. Wij zijn in Nederland gewend om maar overal voor verzekerd te zijn. Als je ergens anders gewoond had, had je je daar mogelijk niet druk over gemaakt. Blijf je gevoel volgen. Super…

 12. Anouschka

  Onze zoon mocht uiteindelijk drie maanden eerder beginnen op de basisschool met twee ochtenden in de week. Een maand voor zijn vierde verjaardag mocht hij de hele week. Hij had het voordeel dat zijn oudere broer al getest was en in een soort leonardoklas zat op een andere school en zijn zus net groep twee had overgeslagen. Dus niet zo heel veel eerder kunnen beginnen maar hier waren wij al heel erg blij mee en hij zelf al helemaal.

 13. marianne vlaar

  Onze 2 oudste kinderen waren al getest Hb. De jongste is vanaf 2,5 jaar 1 uur in de week in een groep 1/2 opgevangen als ik als hulpouder project-les gaf aan de plusklas. Het viel de juf op dat hij vanaf het begin zo automatisch meedraaide! Aangezien hij 1 week voor de zomervakantie 4 jaar werd was het voor school en juf geen probleem om hem 6 weken eerder fulltime te laten beginnen; hij was immers al 1,5 jaar gewend aan de klas(genootjes)
  En de juf wist dat hij zich zelfstandig kon redden. De verzekering kwam i.d.d. voor onze rekening. We hebben (nog) geen ‘bewijs’ dat hij ook daadwerkelijk Hb is, maar vermoeden het wel.

 14. vermeulen

  Ik zou het nu 3 a 4 maanden voor ze straks 4 wordt wel prettig hebben gevonden er meer vrijheid was om vervroegt te starten. Ik zou haar graag al 3 a 4 dagen willen laten gaan. Ze heeft altijd dagopvang genoten. Maar dat is echt niet meer goed voor der ontwikkeling met al die babys erbij. Geen voldoende positieve prikkelingen krijgt en gefrustreerd raakt. Nu op de psz maarja dat zijn 2 halve dagen. Ik heb nu ww en werk niet. Anders was het onmogelijk geweest. Geluk bij een ongeluk zal maar zeggen. Maar toch de momenten zijn korter dan gewent. Dus net lkkr in der vel en weer naar huis. Dag wachten en weer komen kijken. Leuk voor bepaalde leeftijd of paar maandjes maar zou graag nu al willen instromen. Maja dat kan niet omdat de overheid beslist dat pas mogelijk is met 4. Toch hadden wij het wel prettig gevonden dat er meer vrijheid in was van 3 tot 5 kunt instromen. 5 leerplichtig prima. Kun je als ouder nog vrij bewegen in aanzien van de ontwikkeling van je kind.

 15. Marjolein

  Onze dochter is in november 2014 begonnen met wennen op school (in maart 2015 werd ze 4). Ze is de jongste van 3 kinderen, de oudste kinderen zaten al op die school en de school wilde er wel in mee gaan. Onze zoon (de middelste) is autistisch en we hadden thuisbegeleiding voor hem via de GGZ. De mevrouw van de GGZ adviseerde ons om met de school te praten over de mogelijkheden van eerder starten op school voor de jongste. Zij zag een kind wat veel uitdaging nodig had. Dit hebben wij dus gedaan en na wat gesprekken en een heel verslag wat ik heb gemaakt over haar is de school er in mee gegaan. vanaf januari 2015 ging zij al volledig naar school. Ze zit nu in groep 2, krijgt al plusmateriaal aangeboden en gaat dan ook zonder twijfel door naar groep 3. Verzekeringstechnisch weet ik niet hoe de school het heeft opgelost, volgens mij is dit gewoon nog onder de noemer wennen gedaan. Ik was erg blij dat de school er in mee wilde gaan, het was duidelijk dat onze dochter dit nodig had.

 16. eulen

  Die aansprakelijk heids verzekering sluit ik die af bij mijn verzekering als ouder zijne?

  Wat houdt meeliften in met oudere zus?

 17. Webmaster

  Standaard biedt een aansprakelijkheidsverzekering een gezinsdekking. Minderjarige kinderen zijn dan te allen tijde meeverzekerd, ook als ze niet thuis wonen. Uw verzekeringsmaatschappij of -tussenpersoon kan hier meer over vertellen.
  Het eventuele meeliften heeft betrekking op de verzekering van de school zelf. Daarvoor kan contact opgenomen worden met de verzekeringsmaatschappij van de school.

 18. Marijke

  Loop even je aansprakelijkheidsverzekering langs, kijk in de voorwaarden of activiteiten op school worden uitgesloten (kan omdat de school dat meestal verzekert).
  Zo niet, dan is je aansprakelijkheidsverzekering voldoende. Mits deze uiteraard dekking biedt voor alle gezinsleden.

  School heeft ook vaak een ongevallenverzekering, dat wil zeggen je krijgt een bedrag x uitgekeerd bij een ongeval. Dat is een vast bedrag in plaats van dat je schade vergoed krijgt. Dat is verzekeringstechnisch weer een hele andere verzekering. Als je dat ook wilt, kun je een ongevallenverzekering afsluiten voor je kind of je gezin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.